In dit doelgroeponderzoek staan jongeren in de leeftijd 13-17 jaar centraal. We kijken hierbij naar de vrijetijdsbesteding, informatie intake, houding en het gedrag met betrekking tot lezen, de houding ten aanzien van de bibliotheek en ideeën over de bibliotheek. Hieronder enkele bevindingen en conclusies.

Combinatie van levendigheid en rust

Lezen en de Bibliotheek spelen nog geen grote rol in het leven van jongeren van 13 tot en met 17 jaar. De jongeren zien de Bibliotheek vooral in de traditionele vorm en geven bij hun zoektocht naar informatie met name de voorkeur aan online bronnen. Voor jongeren moet de Bibliotheek een combinatie zijn van levendigheid en rust.

Wel lid maar geen regelmatige bezoeker

Twee derde van de jongeren van 13 tot en met 17 jaar is zelf lid van de Bibliotheek. Toch bezoeken jongeren de Bibliotheek niet veelvuldig. Ruim de helft van de jongeren bezoekt de Bibliotheek namelijk bijna nooit; twee op de tien doen dat een paar keer per jaar. Hoe ouder de jongere hoe minder vaak hij/zij de Bibliotheek bezoekt. Als jongeren de Bibliotheek bezoeken dan is dit voornamelijk voor het lenen van boeken of andere materialen en/of voor het zoeken naar informatie, zij het in mindere mate.

Internet op de eerste plaats

Informatie zoeken en vrijetijdsbesteding doen de jongeren vooral via internet en social media. Lezen wordt niet gezien als iets wat ze graag doen in hun vrije tijd, al geeft de helft aan in de afgelopen 12 maanden weleens een boek te hebben gelezen voor hun plezier. Voor het zoeken naar informatie voor school maken jongeren voornamelijk gebruik van internet, maar een klein aantal zoekt ook in boeken.

Aansprekende concepten

Als jongeren het zelf voor het zeggen hebben in de Bibliotheek dan willen ze op een aantal kernpunten verandering, namelijk de inrichting, het aanbod en de medewerkers. Het blijkt dat jongeren vooral enthousiast zijn over het concept waarbij de Bibliotheek een leuke plek is waar je van alles kunt doen, huiswerk maken, tijdschriften lezen, andere mensen ontmoeten en iets eten en drinken. Met name jongens zijn enthousiast over het bibliotheekconcept waarbij de Bibliotheek zich vooral richt op (experimenteren met) nieuwe technieken en nieuwe media.

Rapportage en bijlagen

Doelgroeponderzoek jongeren 13-17 jaar - Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Vragenlijst Doelgroeponderzoek jongeren 13-17 jaar

Open antwoorden Doelgroeponderzoek jongeren 13-17 jaar

Tabellen

Inphographic Jongeren 13 17

In deze flitspeiling staat ‘lezen tijdens de vakantieperiode’ centraal. Hoe lezen panelleden tijdens de vakantieperiode en kennen ze de VakantieBieb-app en de bijbehorende campagne?

Papieren boeken het meest gelezen

De overgrote meerderheid van de BiebPanelleden heeft de afgelopen zomer boeken gelezen tijdens de vakantie (als ze vakantie hebben gehad). Het gaat dan bij het merendeel om papieren boeken en bij ongeveer drie op de tien (ook) om e-books. Slechts een paar procent heeft luisterboeken beluisterd, op cd of digitaal. Hoogopgeleiden en frequentere bezoekers van de Bibliotheek hebben relatief vaak
papieren boeken gelezen; minder frequente bezoekers van de Bibliotheek vaker e-books. Digitale luisterboeken zijn bij 55-plussers iets minder populair dan bij jongere leden.

Ervaringen met de VakantieBieb positief

Aan de gebruikers van de app VakantieBieb onder de panelleden is naar hun ervaringen gevraagd. Veel panelleden geven aan dat ze positief zijn over de VakantieBieb, bijvoorbeeld omdat de app makkelijk werkt, een gevarieerd aanbod heeft en je door het aanbod soms andere boeken leest dan je gewoonlijk zou doen.

Het grootste bezwaar tegen de app is dat het aanbod erg beperkt is. Daarnaast geven sommigen aan dat ze liever op papier lezen, dat ze de titels graag op hun e-reader zouden willen kunnen lezen en dat de leentermijn te kort is. Enkelen hebben problemen met de techniek.

Een paar citaten: “Leuk, om een keer iets anders te lezen”, “Leuke app, het voelt alsof je een cadeautje krijgt”, “Niet zo heel veel keus”, “Prima, maar ik lees liever een papieren boek”, “Beperkte keuze boeken. Beschikbaar buiten periodes waar ik op vakantie ga”, “Graag volgende keer meer boeken”.

Suggesties voor de dienstverlening tijdens de zomerperiode

Gevraag is ook wat de Bibliotheek kunnen doen om het lenen voor de vakantie (nog) aantrekkelijker te maken. Veel panelleden zijn al tevreden met het lenen voor de vakantie. De meest gegeven suggestie is een langere uitleentermijn of gemakkelijker (van tevoren) kunnen verlengen. Als er al een langere uitleentermijn is voor de zomer dan spreken leden daarvoor hun waardering uit. Ook het kunnen lenen van meer boeken wordt vaak genoemd, net als een grotere of actuelere collectie boeken en e-books.

Verder willen leden graag ruimere openingstijden in de zomer, meer communicatie over leuke acties zoals de VakantieBieb, speciale zomerabonnementen en een ruimere periode (juni-september) voor de zomervoordelen.

Rapportage en bijlagen

Flitspeiling over lezen in de vakantie - Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Vragen voor Flitspeiling Lezen in de vakantie

Open antwoorden Flitspeiling lezen in de vakantie

Tabellen

infographic vakantie stad

BiebPanel heeft een doelgroeponderzoek gehouden onder ouders van jonge kinderen (0-4 jaar). Centrale vraag hierbij was: Hoe kan de Bibliotheek ouders van jonge kinderen (beter) aan zich binden?

Dit is onderzocht bij ouders met minstens één kind in de leeftijd 0-4 jaar uit een Nederlands panel; 30% kinderen die lid zijn van de Bibliotheek, 70% kinderen die geen lid zijn van de Bibliotheek.

Gekeken is naar interesses en leesgedrag; voorlezen; kennis over taalontwikkeling; kennis over het aanbod van de Bibliotheek en de voorkeuren en behoeftes met betrekking tot de Bibliotheek. Bij dit onderzoek is geen onderscheid gemaakt tussen stads- en plattelandsbibliotheken.

Rapportage en bijlagen

infograpic ouders jonge kinderen

Met dit onderzoek geven we antwoord op de vraag hoe je de BiebPanelleden (nog) meer aan de Bibliotheek kunt binden. In hoeverre willen leden zich inzetten voor hun Bibliotheek in de vorm van geld of tijd?

Bereidheid om te ondersteunen

BiebPanelleden momenteel redelijk betrokken bij de Bibliotheek in de vorm van ondersteuning en enthousiast over de Bibliotheek. Ook zijn leden deels bereid om in de toekomst te ondersteunen. De belangrijkste drijfveren voor betrokkenheid zijn het voortbestaan van de Bibliotheek, maatschappelijke betrokkenheid en sociale contacten.

Ruim één op de tien zou in de toekomst willen helpen bij projecten of activiteiten. Dit is dan vooral op het gebied van laaggeletterdheidbestrijding en leesbevordering voor kinderen. Leden van Drenthe Stadsbibliotheken geven minder vaak dan in het totale Panel aan dat zij zich willen inzetten voor nieuwe technologieën en apparaten.

Donaties en vriendenabonnement

Slechts 2% zou de Bibliotheek financieel willen ondersteunen, al zou een kwart dit ‘misschien’ willen doen (minder dan gemiddeld). Dit geld zou dan vooral besteed moeten worden aan tegengaan van laaggeletterdheid (meer dan gemiddeld), leesbevordering en eenzaamheid.

17% is positief over het idee van een vriendenabonnement, iets meer dan de helft spreekt dit niet aan. Het spreekt vooral aan omdat men de Bibliotheek in stand wil houden en erbij betrokken wil worden. BiebPanelleden die minder positief zijn, geven aan dat het huidige abonnement al vrij prijzig is en zij geen interesse hebben in deelname aan activiteiten. Ook vinden ze het de taak van de gemeente om de Bibliotheek te subsidiëren.

Sponsoring geaccepteerd

Sponsoring wordt geaccepteerd door een meerderheid van BiebPanelleden, mits onafhankelijkheid gewaarborgd. Een derde vindt sponsoring door commerciële bedrijven passend bij de Bibliotheek, al moet de onafhankelijkheid van de Bibliotheek wel gewaarborgd worden. Ook vinden leden dat de doelstellingen van de sponsor in lijn moeten zijn met die van de Bibliotheek en dat de sponsor een maatschappelijke visie heeft.

Rapportage en bijlagen

Rapportage Betrokkenheid bij de Bibliotheek - Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Vragenlijst onderzoek 1-2017 Betrokkenheid bij de Bibliotheek

Open antwoorden onderzoek 1-2017 Betrokkenheid bij de Bibliotheek

Tabellen

betrokkenheid infographic

In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst gaan samenwerken om mensen te helpen in hun contact met de e-overheid.

Ten tijde van deze flitspeiling (maart 2017) boden veel bibliotheken dienstverlening aan op het gebied van belastingaangifte. Het aanbod verschilt per Bibliotheek en varieert van het aanbieden van computers om de belastingaangifte in de Bibliotheek in te vullen tot het doorverwijzen naar professionals bij moeite met het invullen van de belastingaangifte. Deze samenvatting geeft de belangrijkste resultaten op totaal BiebPanel niveau weer. In de grafieken zijn ook de resultaten op bibliotheekniveau of clusterniveau terug te vinden. In de tabellen staan daarnaast uitsplitsingen naar subgroepen voor per Bibliotheek/cluster.

Kennis aanbod belastingspreekuren

Ruim één op de tien leden van het totale BiebPanel denkt dat ze bij de Bibliotheek terecht kunnen voor hulp bij de belastingaangifte. We zien daarbij geen grote verschillen in subgroepen.

Passendheid bij de Bibliotheek

Iets meer dan de helft van de panelleden vindt hulp bij belastingaangifte passen bij de dienstverlening van de Bibliotheek. 65 plussers en lager opgeleiden vinden dit vaker passen dan jongeren en hoger opgeleiden. In de open vraag aan het einde van de vragenlijst zien we meermaals terugkomen dat panelleden hulp bij belastingaangifte door de Bibliotheek wat ver vinden gaan, maar dat ze het geven van informatie hierover wel passend vinden.
Ook hulp bij andere overheidszaken past volgens een deel van de panelleden (ruim een derde) bij de Bibliotheek, maar wel minder dan hulp bij belastingaangifte. Panelleden van 35 jaar en ouder en hoger opgeleiden vinden dit relatief vaak passen. Lager opgeleiden geven bij deze vraag relatief vaak aan het niet te weten. Als gevraagd wordt bij welke andere gemeente- of overheidszaken de Bibliotheek hulp kan bieden, dan gaat dit vooral om ondersteuning bij het invullen van verschillende formulieren zoals het aanvragen van subsidies, toeslagen, uitkeringen en dergelijke.

Gebruik belastingspreekuren

Bijna drie kwart van de leden van het totale BiebPanel zou een buurman of buurvrouw die moeite heeft om de belastingaangifte in te vullen, wijzen op de Bibliotheek. Onder de panelleden is de interesse om zelf gebruik te maken van de belastingspreekuren minder hoog: ongeveer 85% heeft geen interesse, 6% overweegt er wel gebruik van te maken en 9% weet het nog niet. Mannen en hoger opgeleiden geven relatief vaak aan er geen gebruik van te willen maken omdat ze de belastingaangifte zelf doen. Lager opgeleiden worden vaker al geholpen door andere mensen of instanties.

Bekendheid campagne

Hoe zichtbaar is de campagne ter ondersteuning van de dienstverlening op het gebied de e-overheid geweest? Circa één op de tien heeft één van de getoonde posters of vergelijkbare posters gezien in de Bibliotheek. Frequente bezoekers geven vaker aan iets gezien te hebben dan minder frequente bezoekers. In de open vraag aan het einde van de vragenlijst zien we naar voren komen dat veel panelleden de Bibliotheek in de afgelopen weken niet hebben bezocht en daarom de posters niet hebben kunnen zien. Ook geven enkele panelleden aan dat ze met een gericht doel naar de Bibliotheek komen en daarom geen oog hebben voor dergelijke uitingen.

Rapportage en bijlagen

biebpanel belastingspreekuren stad

Deel deze pagina