Hoe kan de bibliotheek weer aantrekkelijk worden voor haar afhakers? Het onderzoek waarin deze vraag centraal staat, is in oktober 2019 uitgevoerd onder 549 Nederlanders die hun lidmaatschap van de bibliotheek in de afgelopen 5 jaar hebben opgezegd.

Digitaal lezen en kosten belangrijkste redenen voor afhaken

Afhakers noemen vooral digitaal lezen en de kosten van het abonnement als belangrijke redenen om hun abonnement op te zeggen of te laten verlopen. Met name jonge afhakers noemen als reden dat ze moesten betalen voor het lidmaatschap.

Vooral aanpassingen op het gebied van de kosten zouden de bibliotheek weer aantrekkelijk maken voor afhakers. Zoals kortingen, aanbiedingen, een andere abonnementsvorm of een gratis bibliotheeklidmaatschap. Ook een actueler en uitgebreider boekenaanbod zou het lidmaatschap aantrekkelijker maken; naast een breder e-book aanbod en vooral de bekendheid daarover.

Deel afhakers blijft de bibliotheek bezoeken of komt terug als lid

5% van de afhakers overweegt binnen een jaar weer lid te worden, een kwart zegt dit misschien te gaan doen. Dit zijn vooral afhakers die de bibliotheek op dit moment nog bezoeken, mensen die recentelijk hebben opgezegd en afhakers die het abonnement hebben laten verlopen.

Een derde van de afhakers blijft de bibliotheek bezoeken. Zij komen vooral om inspiratie op te doen, ter plekke informatie op te zoeken of te lezen, activiteiten te bezoeken (vooral oudere afhakers) en te werken, studeren of huiswerk te maken (vooral jongere afhakers).

Eén op de vijf afhakers geeft aan dat zij de bibliotheek nog zouden willen steunen, ook al zijn ze geen lid meer. Bij 43% hiervan zou dat gaan om een donatie of schenking, bij 46% om de inzet van kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld als vrijwilliger.

Rapportage en bijlagen

Rapportage activiteiten

Vragenlijst afhakers

Open antwoorden afhakers

Tabellen

 infographic ouders 6 12 jarigen platteland

Met dit onderzoek geven we inzicht in de bekendheid en waardering van en de behoefte aan activiteiten die worden georganiseerd door de bibliotheek.

Deelname laag, beoordeling goed

Drie op de vijf panelleden van Cluster Drenthe Stadsbibliotheken bezoeken weleens activiteiten (van de bibliotheek of een andere organisatie). Ruim een kwart heeft het afgelopen jaar een activiteit van de bibliotheek zelf bezocht. De meest bezochte activiteiten (in het algemeen) zijn muziekoptredens/concerten en tentoonstellingen/kunstexposities. In de bibliotheek zijn dat tentoonstellingen/kunstexposities, informatieve lezingen, workshops, schrijverspresentaties en kinder- of jeugdactiviteiten.

Als panelleden hebben deelgenomen aan een bibliotheekactiviteit, zijn ze hierover zeer te spreken (gemiddeld rapportcijfer 7,9). Vooral over de organisatie en de voorzieningen zijn de deelnemers positief. De communicatie scoort iets minder.

Voorkeuren inhoud, locatie en tijdstip

De inhoud van de activiteit is het meest van belang bij de keuze wel of niet deel te nemen, gevolgd door het tijdstip en de locatie. De locatie is vooral voor lager opgeleiden van belang. Qua inhoud spreken de onderwerpen literatuur, kunst/geschiedenis, natuur, creatief en zelfontwikkeling het meest aan. Qua tijdstip hebben de doordeweekse avonden de voorkeur.

Panelleden kopen kaartjes voor activiteiten het liefst via de website: voor de meerderheid is dit de favoriete manier. Het aantal activiteiten dat de bibliotheek organiseert zou volgens een zesde van de panelleden die activiteiten in de bibliotheek bezoeken hoger mogen zijn.

 

Rapportage en bijlagen

Rapportage activiteiten

Vragenlijst activiteiten

Open antwoorden activiteiten

Tabellen

 infographic ouders 6 12 jarigen platteland

Hoe kan de bibliotheek relevanter zijn voor ouders van kinderen van 6 t/m 12 jaar? Het onderzoek waarin deze vraag centraal staat, is in mei 2019 uitgevoerd onder 1190 ouders uit Nederland.

De bibliotheek geeft vooral associatie met boeken

Ouders associëren de bibliotheek vooral met boeken en zijn niet goed op de hoogte van de rest van het aanbod. Dat geldt zowel voor leden als niet-leden van de bibliotheek en voor ouders van alle opleidingsniveaus en uit alle regio’s. Het is van belang om te laten zien dat de bibliotheek meer biedt dan alleen boeken, via zowel landelijke campagnes en informatie, als communicatie vanuit lokale bibliotheken.

Ouders van kinderen van 6 t/m 12 zijn vooral te bereiken via vrienden en andere ouders, Facebook, websites zoals Kidsproof, Dagje uit en Vakantieveiling en via de basisscholen. De meeste kinderen zijn veel bezig op de smartphone/tablet en lezen papieren boeken, maar zijn maar beperkt bekend met luisterboeken, podcasts en e-books. De bibliotheek kan de mogelijkheden op dit gebied nog meer promoten.

Hulp bij vinden van leuke boeken

De behoeftes van ouders m.b.t. hun kinderen liggen vooral in een (nog) grotere collectie. Daarnaast ook in: hulp bij school, hulp bij vinden van leuke boeken, een leuke plek om te chillen en het afschaffen van boetes voor boeken die te laat terugkomen. Ouders van kinderen die niet graag lezen, weten vaak niet dat de bibliotheek speciale materialen voor deze doelgroep heeft. Ze zeggen wel relatief vaak dat hun kinderen interesse zouden hebben in activiteiten zoals Minecraft of leren programmeren en in game-events in de bibliotheek.

Ouders hebben weinig behoefte aan aanbod van de bibliotheek voor henzelf

Veel ouders weten niet goed wat de bibliotheek zou moeten aanbieden om ervoor te zorgen dat zij vaker naar de bibliotheek zouden gaan. De grootste behoefte bestaat uit het lenen van boeken en tijdschriften en koffie/thee drinken in de bibliotheek. Qua informatie over kinderen en ontwikkeling zijn de wensen die ouders het vaakste noemen: tips voor boeken en activiteiten in de zomervakantie en leestips voor kinderen per leeftijdsgroep. Ook liggen er kansen voor informatie over online veiligheid, mediaopvoeding en schermtijd en stimuleren van leesplezier en voor ouders van jongere kinderen ook over gezondheid & ontwikkeling en over taalontwikkeling van kinderen.

Lastig om zelfstandig leuke / passende boeken te vinden

Hoewel ouders vaak aangeven dat het makkelijk voor kinderen is om een leuk boek te vinden in de bibliotheek, komt uit ander onderzoek onder kinderen zelf, dat zij het vaak lastig vinden om zonder hulp een leuk of passend boek te vinden. Ze hebben begeleiding nodig en zouden graag willen dat de boeken per onderwerp / thema zijn ingedeeld.

Rapportage en bijlagen

Rapportage Ouders van kinderen 6 t/m 12 jaar

Vragenlijst Ouders van kinderen 6 t/m 12 jaar

Open antwoorden Ouders van kinderen 6 t/m 12 jaar

Tabellen

 infographic ouders 6 12 jarigen platteland

Met dit onderzoek geven we een overall inzicht in de waardering van de diensten van de bibliotheek. Daarnaast gaan we in op de bekendheid, het gebruik en de waardering van zowel het e-book portal als de Boekenweek

Klanttevredenheid over de diensten van de bibliotheek

De overall waardering voor het Cluster Drenthe Stadsbibliotheken is hoog. De bibliotheek doet het op de meeste aspecten van de dienstverlening goed. 

De top 3 is:

  • de klantvriendelijkheid en deskundigheid van de medewerkers;
  • de collectie romans/leesboeken;
  • de deskundigheid van de medewerkers.

In het onderzoek zien we ook enkele aandachtspunten naar voren komen voor de bibliotheek die relatief lager scoren:

 

  • de vindbaarheid van de materialen (met name in Meppel, Emmen en Assen);
  • de horecagelegenheden (met name in Meppel, Hoogeveen en Assen);
  • de snelheid waarmee reserveringen worden geleverd;
  • de openingstijden in Meppel en Emmen;
  • de bekendheid van de bibliotheek app.

E-book portal

Hoewel het bezit van devices om e-books op te lezen vrij hoog ligt en de bekendheid van het e-portal bij panelleden van Cluster Drenthe Stadsbibliotheken beter is dan gemiddeld, wordt er nog niet veel gebruik van gemaakt. Toch is er ook onder de niet-gebruikers van het eportal wel interesse voor. De belangrijkste belemmeringen zijn het aanbod (niet actueel, niet groot genoeg), de uitleg over het downloaden en de inlogprocedure. Het laatste punt kan door de bibliotheek worden opgepakt door de gebruikers hierbij goed te ondersteunen

Boekenweek

De Boekenweek als campagne kent een hoge bekendheid. Het lijkt echter vooral het (online of offline) bezoek aan een boekwinkel te stimuleren en in veel mindere mate het bezoek aan een bibliotheek. Het speciale magazine van de Boekenweek dat verkrijgbaar was in de bibliotheek, is meegenomen door één op de zeven panelleden die de bibliotheek in die week hebben bezocht. Heroverweeg het aanbod van de bibliotheek in de Boekenweek.

Rapportage en bijlagen

Rapportage Klanttevredenheid Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Vragenlijst onderzoek 2016-1 Klanttevredenheid

Open antwoorden onderzoek 2016-1 Klantevredenheid

klanttevredenheid infographicInfographic activiteiten en samenwerkingspartners 2

In deze flitspeiling staat ’betalen’ centraal. Hoe betalen bibliotheekleden het liefst hun abonnement, activiteiten en telaatgelden? En wat vinden ze van de communicatie van de bibliotheek over dit onderwerp?

Abonnementsgeld

55% van de panelleden wil het abonnementsgeld het liefst betalen via automatische incasso. Dit geldt nog meer voor de panelleden vanaf 35 jaar dan voor jongere panelleden. Ongeveer drie op de tien geven de voorkeur aan het betalen van het abonnementsgeld via iDEAL. Vier van de vijf panelleden geven er de voorkeur aan het abonnementsgeld te betalen als een vast bedrag per jaar. 65-plussers noemen dit nog vaker dan jongere panelleden en hoger opgeleiden vaker dan middelbaar of lager opgeleiden.

Boetes / telaatgelden

Bij het betalen van boetes/ telaatgelden zien we een minder eenduidig beeld naar voren komen. Zo geven drie op de tien de voorkeur aan betaling via iDEAL en eenzelfde percentage aan betalen via een betaalzuil in de bibliotheek. 15% geeft aan boetes het liefst contant in de bibliotheek te willen afrekenen.

Communicatie over betalen

Iets meer dan tweederde van de panelleden is positief over de communicatie over aspecten die met betalen te maken hebben. De overige panelleden zijn veelal neutraal in hun mening.
Panelleden die positief zijn, geven vooral aan dat ze blij zijn dat de communicatie duidelijk en tijdig is en dat ze tevreden zijn over de manier van betalen (veelal automatische incasso, soms op eigen verzoek via acceptgiro). De inleverattentie zorgt ervoor dat de boetes op tijd en zonder problemen worden betaald en wordt gewaardeerd.

Panelleden die ontevreden zijn over de communicatie, geven aan dat ze graag een bericht ontvangen voordat de automatische incasso wordt afgeschreven, dat ze het niet fijn vinden dat het abonnement automatisch wordt verlengd, dat ze niet van tevoren weten dat ze een boete hebben en dat ze op de hoogte willen worden gebracht als de tarieven van de bibliotheek veranderen. Ook hier komt de inleverattentie terug: bibliotheekleden die deze nog niet ontvangen, zouden dit wel erg waarderen.

Zowel over het betalen van het abonnement als over het betalen van openstaande telaatgelden, ontvangen panelleden het liefst informatie via de mail. 8% van de panelleden geeft aan dat ze over het betalen van het abonnementsgeld het liefst een brief ontvangen en ongeveer 7% ontvangt berichten het liefst via Mijn bibliotheek.

Rapportage en bijlagen

Flitspeiling over betalen

Vragenlijst flitspeiling betalen

Open antwoorden flitspeiling betalen

Tabellen

 

Deel deze pagina